Responsive image

ระบบขออนุญาต
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ออนไลน์ค้นหาข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ สำหรับประชาชนทั่วไป

เลขที่ใบอนุญาต :
วันที่ออกใบอนุญาต :
   
ถึง :
   
ชื่อสถานประกอบกิจการ :
ประเภทใบอนุญาต :
ประเภทกิจการ :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
บ้านเลขที่ :
ซอย :
ถนน :
สถานะใบอนุญาต :
ชื่อ - นามสกุล :
เลขบัตรประชาชน:
เลขนิติบุคคล :

ค้นหาภาพยนตร์/วีดิทัศน์ ที่ผ่านการพิจารณา

ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาสินค้า สื่อโฆษณาภาพยนตร์ สื่อโฆษณาวีดิทัศน์


Responsive image

สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310